Haber Detayı
25 Ocak 2017 - Çarşamba 20:58 Bu haber 867 kez okundu
 
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 30.Bölüm
 
 
UYDURULAN İSLAM Haberi


KÖRÜKÖRÜNE  TAKLİT  MEZHEPLERİ  DİNLEŞTİRMEYE GÖTÜRÜR ! ALLAH İNDİNDE GEÇERLİ DİN YALNIZCA İSLAMDIR !
 

“Hayır, Rabbîne and olsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip, sonra senin
verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar.” (Nisa 65)

 

Sind b. Anan, İmam Malik’in Müdevvene isimli kitabına yazdığı şerhde şöyle der: "Sırf taklid ile
yetinmeye hiçbir reşid (olgun) kimse razı olmaz. Böyle bir şey tembel ve cahil veya inatçı ve akılsız
kişilerin işidir. Biz, 'taklit her ferde haramdır' demiyoruz. Fakat hükmün delilini, müçtehidlerin görüşlerini bilmesini gerekli görüyoruz. Avamın âlimi taklit etmesini gerekli kabul ediyoruz. Taklit başkasının
görüşünü kabul etmektir, hüccet ve delil olmadan bu görüşü taklit etmekle asla bilgi elde edilemez.
Belirli bir kişinin mezhebine girmek bid’attir. Çünkü biz kesinlikle biliyoruz ki, sahabe asrında böyle bir
mezhep anlayışı yoktu."

 

Onlar Allah’ın Kitabına ve Sünnete, delilin yokluğunda ise aralarında istişare ettikleri görüşe müracaat
ederlerdi. Tabiîn de böyleydi, delil bulamadıklarında içtihad ederlerdi. Üçüncü asırda da İmam Ebu
Hanife, İmam Malik, İmam Şafiî, İmam Ahmed b. Hanbel (Allah hepsinden razı olsun) öncekilerin
metodu üzere idiler. Onların zamanında belirli bir kişinin mezhebini takip etmek yoktu, imamlara tabi
olanlar da (talebeleri) onlara yakındı. İmam Malik ve benzerlerinin nice sözleri vardır ki, o sözlerde
arkadaşları kendilerine muhalefet etmişlerdir.

 

Taklit ehline şaşılır ki, nasıl oluyor da bunun (taklidin) eskiden var olduğunu söyleyebiliyorlar ?
Halbuki (taklit) Hicretten iki yüz sene ve peygamberin övdüğü asırlardan sonra ortaya çıkmıştır.”
Ben derim ki: "Sind b. Anân’ın, belirli bir şahsın taklit edilmesini, onun görüşünün Kitap ve Sünnete
muhalif olsa bile din ve mezhep edinilmesini zemetme konusunda zikrettikleri doğrudur. Bid’atın kötü ve
adi bir özellik, müslümanları bölmek ve parçalamak, onlar arasında düşmanlık ve buğzu yaymak için
şeytanın kurduğu bir hile olduğunda şüphe yoktur. Onların, Rasûlullah’ın ashabından hiçbirine
yapmadıkları ta’zimi müçtehid imamlarına yaptıklarını görürsün. Mezhebinin görüşlerine uygun bir hadis
bulduğu vakit sevinir, ona boyun eğer ve teslim olur.

 

Mezhebinin dışındaki mezhebin görüşünü teyid eden, mensuh ve zıt olmaktan uzak sahih bir hadis bulsa, onda uzak ihtimaller ve başka mânâlar ileri sürerek: sahabeye, tabiine ve açık nassa muhalefetine rağmen kendi İmamının mezhebini tercih yönünü arar. Hadis kitaplarından birini şerhetse, görüşüne muhalif olan her hadisi tahrif eder. Bunu yapmaktan aciz kalırsa, ya husumetten ya da amel edilmesin diye ortada hiçbir delil yokken hadisin mensuh olduğunu iddia eder." Körükörüne taklid yapanlar, bu taklidi din ve mezhep edinirler. Öyleki, onlara nasslardan binlerce delil getirsen ona kulak vermez, bilakis arslandan kaçıp ürken eşekler gibi onlardan kaçarlar.
 

Mescid-i Haram’a yakın oturan Hindistan ve Buharalılar’ın çoğu ellerinde tesbihleri, başlarında sarıkları
Delail-i Hayrat, Hatm-i Hâce, Kaside-i Bürde ve bunun gibi kitapları okumaya kesintisiz devam ederler
ve bunun sevap olduğunu zannederler. Onlar teşehhüdde şehadet parmaklarını kaldırmazlar. Birgün onlara; "Bunun Rasûlullah’tan ashabın ve müçtehidlerin bildirdiği sabit bir sünnet ve bu parmağı kaldırmak şeytana demir sopayla vurmaktan daha şiddetli olduğu halde bunu niye yapmıyorsunuz ?" Diye sordum. İleri gelenlerinden biri: "Biz Hanefîyiz, bizim mezhebimizde bu caiz değil, hatta haramdır." cevabını verdi.
İmam Malik’in Muvatta’sı, Tahavî’nin Şerhü Maani’l-Asar ve İbnü Hümâm’ın Fethu’l-Kadîr’inden konuyu
açıkladım. Bana: "Bu mütekaddimunun (önceki âlimlerin) görüşüdür. Müteahhirun (sonraki âlimler) bunu yasaklamıştır, el- Mesudî’nin Kitabu’s-Salât ve el-Keydanî’nin el-Hulasa adlı eserlerinde olduğu gibi bu hadis mensuh olduğu için terketmişlerdir." dedi ve bu sünneti terketmede ısrar etti.

 

Cahil insanlar da böyle hakkı kabul etmemekte direnen inatçı kişileri salih ve vuslat ehli kimseler zannettiler. Evet onlar vuslat ehli kimselerdir, ama şeytanlara !
 

Ebu’l-Kasım el-Kuşeyrî şöyle der:
“Hakkı (gerçeği ve doğruyu) arayan kişiler olarak bizim görevimiz hatadan beri olan kimseye uymamız,
hata eden kimseyi taklit etmekten uzak durmamızdır. Müçtehidlerden gelen şeyleri Kitap ve Sünnet’e
arzederiz. Eğer o ikisine uygunsa kabul ederiz, aksi halde terkederiz. Peygamberimiz (s.a.v.)’e ittiba
etme konusunda kesin delil vardır. Fukaha ve sufilerin görüş ve amellerine ittiba konusunda bize bir
delil sabit olmamıştır. Ancak, Kur’ân ve Sünnet’e arzedildikten sonra ittiba etmeğe delil vardır.
 

Delillerden yüzçevirip, mezheplerinde taklidin doğru olmadığı konularda taklidde ısrar edenlere yazıklar
olsun ! Şer’î deliller, bunu reddetmektedir. Araştıran, ihtiyatlı davranan, anlamadığı yerde duran kimse
övülür ! Kim, imamın görüşü Kitap, Sünnet, İcma veya sahih kıyasa muhalif olduğu ortadayken, taklitte ısrar
ederse, bu kimse davasında ve imamına bu konuda uymasında yalancıdır ! Taklidinde de yalancıdır !
Bilakis hevasına ve arzusuna tabi olmaktadır. İmamların hepsi de ondan uzaktır. O kişinin imamlarıyla
ilişkisi, ehl-i kitabın ruhbanlarının peygamberleriyle olan ilişkisine benzer. Çünkü her imam, etbaını şer’î
kaidelere muhalefetten sakındırmışlardır !
 

Neue WELT

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İslamda, Mezheb, Ve, Mezhebcilik, 30.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
The True Furqan
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 143.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 142.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 141.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 140.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 139.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 138.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 137.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 136.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 135.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 134.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 133.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 132.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 131.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 130.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 129.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 128.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 127.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 126.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 125.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 124.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 123.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 122.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 121.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 120.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 119.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 118.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 117.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 116.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 115.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 114.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 113.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 112.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 111.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 110.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 109.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 108.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 107.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 106.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 105.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 104.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 103.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 102.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 101.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 100.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 99.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 98.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 97.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 96.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 95.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 94.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 93.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 92.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 91.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 90.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 89.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 88.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 87.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 86.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 85.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 84.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 83.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 82.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 81.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 80.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 79.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 78.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 77.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 76.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 75.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 74.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 73.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 72.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 71.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 70.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 69.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 67.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 66.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 65.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 64.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 63.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 62.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 61.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 60.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 59.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 58.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 57.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 56.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 55.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 54.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 53.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 52.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 51.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 50.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 49.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 48.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 47.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 46.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 45.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 44.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 43.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 42.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 41.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 40.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 39.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 38.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 37.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 36.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 35.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 34.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 33.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 32.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 31.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 30.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 29.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 28.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 27.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 26.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 25.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 24.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 23.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 22.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 21.Bölüm
Nasıl da Ölçüp Biçmektesiniz?!
"Kur'an da Her Şey Var" (Mı?!)
Yaşadığınız Gibi İnanmaya Başlarsanız Pusuya Düşersiniz.!
Uydurulan Din Nedir?
Kur'an Müslümanı mı, Slogan Müslümanı mı?
"Kur'an Ve Hadisler Çelişiyor" Diyenler...
İslam'ı Yıkmanın Sanal Ve Çağdaş Yüzü
"Levlâke" Uydurmasına Reddiye!
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 20.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 19.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 18.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 17.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 16.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 15.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 14.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 13.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 12.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 11.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 10.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 8.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 6.Bölüm
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -2-
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -1-
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 49.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 48.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 47.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 46.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 45.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 44.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 43.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 42.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 41.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 40.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 39.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 38.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 37.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 36.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 35.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 34.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 33.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 32.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 31.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 29.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 28.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 27.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 25.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 24.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 23.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 22.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 21.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 20.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 19.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 18.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 17.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 16.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 15.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 14.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 12.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 11.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 10.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 9.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 7.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 11.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 10.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 4.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 4.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 7.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Kesin olan şu ki; bu ümmetin; “sükut SEVER” davarlara degil,,”sükut SAVAR” yüreklere ihtiyaci var.. Ya “SÜKUTSAVAR” ümmet olacak tepkiler doguracagiz,, Yahut aşağılık sükutlarla “tekerrürleri yaşama”ya devam edeceğiz...


HİKMET/HADİS
Ebi'l-Cevzai rahimehullah anlatıyor: "Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)'ye: "Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ne ezberledin?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Aleyhissalatü vesselam'dan: "Sana şüphe veren şeyi terket, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan şüphedir." {Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesai, Eşribe 50, (8, 327, 328). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,