Haber Detayı
12 Ekim 2018 - Cuma 01:49 Bu haber 470 kez okundu
 
Kalb'den Dil'e -16-
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


177- Onların(müşriklerin) Beytin huzurundaki salatları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka birşey değildir. O halde inkârınızdan (ve nankörlüğünüzden) dolayı bu azabı tadın bakalım.-Enfal Suresi:35- "Farsça'da "eğilmek suretiyle saygı sunmak" anlamına gelen 'namaz' kelimesinin Arapça orijinal ifadesi 'salat'tır. Lugatler, sa-la-ve kökünden türeyen'salat' kelimesi için, dua, istiğfar, niyaz, rica, övgü, kutsama, saygı sunma, şükretme, ardınca yürüme, bağlanma, gözetme, koruyup kollama ve destekleme anlamları vermektedirler. Ancak bütün bu lügavi manaların 'salat' kelimesinin anlamı olarak ayrı ayrı verilebilmeleri mümkün olmadığı için, burada yapılması gereken, 'kök-anlam' üzerinden hareket etmektir. Salat kelimesinin kök-anlamı ise, bir yere veya yöne doğru gitme eylemini karşılaşacak şekilde 'meyletme' veya 'yönelme'dir. 'Sa-le-ve' kökünden türeyen bütün kelimelerde bu 'ortak/sabit' anlam arandığında, lügatlerde yer alan bir çok anlamın 'salat' kelimesiyle ilgisi kurulabilecektir. Nitekim kulun Allah'tan istemesi, niyazda bulunması hali olan 'dua', kişinin önce Allah'a 'yönelmesi' ile gerçekleşir. Yardım isteme, saygı sunma, şükretme, bağışlanma talep etme, destekleme, gözetme gibi eylemler de bu ilk 'yönelme' eyleminden sonra gerçekleşirler."
 

178- Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, öksüzü iter, kakar. Yoksulu doyurmaya önayak olmaz. Vay haline o salat edenlerin ki, Salatın değerinden anlamaz gafildirler. Gösteriş yaparlar onlar,Ve yardımlığı sakınırlar. -Ma'un Suresi:1,7 "Maun suresinde yerilen İslam peygamberi ve sahabelerin salatı değil, müşriklerin Kabe etrafında çıplak yaptıkları bozuk salat eylemleridir... İşte cahiliye toplumunun ifsad olmuş yapısını açıklayan ayetleri inzal zamanı ve yaşayan cahiliye ortamını düşünmeden, sadece meal okuyan ve desteksiz sallayanlar maun suresini bu şekilde amuda kalkmış gibi okurlar... Bugünde sadece Kur'an diyen ve ayetleri inzal edildiği şartlar ve saiklere göre okumayan ve bağlamından koparanlar, ikame edilen ve kıyama kalkılan (akimussala) namaz olan salatı'da inkar ederek kılmamaktadırlar.Maun suresi müslümanları muhatab alan bir ifade ile başlayan bir sure değil, tevhid dinini yalanlayan Mekkeli müşrikleri hedef alan ve içinde bulundukları mufsid amellerini deşifre ederek nifaklarını açıklayan bir suredir. Kim ki bu surenin anlamını takla attırarak değiştirir ve müslümanların salat/namazı ile dalga geçer, salat/namaz Kur'anda yoktur derse gerçekten kendini alçaltmış ve veyl olanların taifesine girmiş olur. Dinde zorlama bu anlamda yoktur."
 

179- Allah'a veya Allah'ın rızasına, Allah'ın gösterdiği yoldan gidebilirsiniz. Beşeri kaynaklı laik veya diğer tüm uydurma sistemler içerisinde sistemin argümanlarını ve araçlarını tevhidi hareketin içine katarak yada tevhidi hareketi beşeri sistemlerin uygulama alanı içindeki metod yada yöntemlerle anlatmak ve örnek bir çekirdek toplum oluşturabilmek mümkün değildir.
 

180-İslam toplumunu inşa etmek öyle kolay değildir. Yetkin makamlara gelince suçladıkları laik zihniyetin yaptığını yapmakta olacak şey değildir. Hakkın batıla karıştığı yerde Hak var zannetmek daha büyük gaflettir..Hayatlarını, gönül dünyalarını Allah'ın emri ve Resulunün metodolojisi ile inşa etmeyince kesinlikle bir İslam toplumunun inşa edilemeyeceğini ve batıl sistemlerin mevcut çarkları içinde yükselirken İslami yönetim isteyenlerin maalesef kendilerinin dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz.Bir yanda zalim küresel istikbar eliyle yürütülen İslamı hayattan silmenin türlü entrikaları ile İslami bir yönetimin sadece adam öldüreceğinin algısı oluşturulurken, diğer yanda demokrasiye razı edilmiş veya inandırılmış idareciler ve halk kitleleri...Hasılı Kelam; Hak Belli, Batıl Bellidir. Karıştıranların Yolunu Kaybetmesi Elbetteki Normaldir...
 

181- Çağdaş müsteşrikler ve beyni laik eğitimle kirletilmişler Kur'ana direkt saldırmakla bir sonuca varamayacaklarını bildiklerinden daha zayıf olarak gördükleri sünnete ve özellikle de hadislere saldırmaktadırlar. Hadislerin dil, tarih ve diğer ilmi gerçeklerle olan bağını da gizleyerek İslam'ın altını oymaktadırlar. Bunlar kendi içinde bulundukları müfsid resul algısını aynı şekilde son resul Hz.Muhammed(sav)'e de isnat ederek, İslamı tahrif olmuş mufsid yahudilik ve hristiyanlıkla aynileştirmeye çalışmaktadırlar. Bunu başarabilirlerse Kur'ana saldırmak daha kolay olacak..
 

182- Kendilerini Sadece Kur'ana Nisbet Ederek Hurafe Temizliyoruz Diyenler, Laik Kurgu ile Yetişmiş ve Zihinleri İfsad Edilmiş Bir Akılla, Hz.Muhammed(sav)'in Sünnetinin Yerine Çağdaş Hurafeleri Hayatlarına Taşımaktadırlar.
 

183- Putlar Kıran İbrahim... Putlar Yıkan Muhammed... Bunları Kim Tekrar Dikti...Baş Köşeye, Orta Yere ve Meydanlara, En Kötüsüde Gönüllerine Kim Dikti...Kim Söyledi Putların Yıkıldığını ve Bir Daha Dikilmeyeceğini, Tapınaklardan Çıktı Daha da Arttı, Dikildi Her Baş Köşeye, Yetmedi Kalbin Üstüne, Bebelerin Masum Zihnine, Bilgiye, Övgüler Söylendi Her İşin Başında Her Sözün Öncesinde.!
 

184-Kalbine çağdaş put dikenlerin, Hz.İbrahim(as)'in ve Hz.Muhammed(sav)'in putları kimin emriyle yıktığını bilmedikleri ve kendi akıllarındaki ilahlarına yıkılan putlar nedeniyle beddua okuttuklarına şahit olmaktayız... Allah asla put yıkanlara bela yada lanet okumaz. Tam tersine put aşıklarına lanet eder...Çağdaş putperestler şeytanın yolundan giderek putperestliği adeta içselleştirmiş ve çağdaş sapkınlıkların ve laik hurafelerin hepsine de kalben ve içten teslim olmuşlardır. Bu çağdaş sapkınlığın büyüsü ile büyüyen laik forrmatlı nesil, yaşadığı çağın tüm pisliklerine bulandığı halde bunun farkında olmamakta, kendisine gösterilen ve manipüle edildiği fikir kurgusu ile İslam'ın temel kaynaklarına saldırtılmaktadır.. Halbuki içinde yaşadığı toplum azgın itikadi sapkınlıkların ilkeleştirildiği ve kemikleşerek kurumsallaştırıldığı bir yapıya doğru evrilmiştir. İman ve akıl bağlamında Kur'an ve sünnetin hayatı biçimlendiren esaslarının ikamesinin aklın işletilmesi ile mümkün olduğunu anlamayan bu nesil, hadislerin kullanıldığı anlam ve söylendiği ortamın gerçekliğinden koparılarak, kendi yaşadıkları ve sözde bilimsel olarak algılatılan ama sanal ve yalanla inşa edilmiş hayatlarına yetersiz düz bir çeviri ile aktarılmakta olan hadislerin hepside bu sapık anlayış üzerinden aşağılanmaya çalışılmaktadır. Bunu yapanların gerçekte İslami duyarlılıklarının kalmadığı, Allah'ın emrettiği ve Hz.Muhammed(sav)'in uyguladığı, öğrettiği, söylediği ve yaşadığı hayattan asla alakalarının olmadığı ve yaşadıkları laik kültürle inşa edilmiş hayatlarının ve kirletilmiş fıtratlarının sonucu olarak ifsad üzere bir ahlaki davranış gösterdikleri görülmektedir. Zira çevresinde yaşanan cahili kültürle asla bir çatışma yaşamayan bu mufsid zihniyet, oturduğu yerden, sünnet ve hadis düşmanlığı yapmaya devam etmektedir. Yanlışlarla inşa edilmiş bir zihni alt yapıdan elbette sağlıklı ve aklın doğru işletildiği basiretli bir tavır beklemekde imkansızdır.
 

185-Bu gün peşinden koştuğunuz, yere göğe sığdıramadığınız, toz konduramadığınız, her yaptığında mutlaka bir hikmet var deyip, hiç bir hatasının olmadığını sandığınız yada batıl bir anlayışla inandığınız ve bağlandığınız, gerek sofistik, gerek politik liderlerinizin, sizin onun için kendinizi feda edercesine yaptıklarınıza karşılık, ahirette sizi aynı şekilde koruyacağına inanıyor musunuz..? Herşey karşılıklı menfaat için miydi yoksa..? Gerçekten bunun farkında değil misiniz.? Allah rızası, verilen hangi koltuk yada postun yanındadır.? Akletmez misiniz.?
 

186- Ulul Elbab Sahipleri Aklını Vahiy ve Sünnet Bağlamında İşleterek Hayatlarını İnşa Ederler... Kendilerine Başka Bir Sıfat Takmazlar... Bizler Sadece Müslümanız Elhamdulillah... Kur'an Bize İnmiş, İslam Bizim İnancımız, Hz.Muhammed(sav)'de Hayat Rehberimiz ve Örneğimizdir...
 

187- Kur’ân asıldır, Sünne-i Seniyye usûldur. Kur"ân kaynak"tır, Sünnet-i Seniyye, ırmaktır. Aslolan, hakikate vusuldür / varmaktır. Yani: Usûl olmadan, vusûl olmaz. Usul yoksa, fusûl (kopma / sapma) kaçınılmazdır. Hakikate vusûl’ü sağlayacak usûl’ü bize veren, hakikatin misali ve timsali, vasatı ve vasıtası olan Efendimiz’dir. Eğer ‘ben de Kur’ân’ı anlayabilirim’, diyerek, peygamberi devre dışı bırakırsanız, İslâm kısa devre yapar. Önüne gelen, ‘İslâm budur’ diye saçmalamaya başlar. Böyle yapmakla, kendisini peygamberin yerine koyduğunu da, din icat ettiğini de göremez. Batılıların, Kur’ân’a değil de, Hz. Peygamber’e saldırmalarının, hadisleri tartışmaya açmalarının temel nedeni, Peygamber’i devre dışı bırakmak ve insanların kafalarına göre din icat etmelerinin ve dini paçavraya çevirmelerinin kapılarını sonuna kadar açmaktır.
 

188-İnsanlık tarihinde, size hizmet edeceğim diyerek, kendisine mevki, makam, iyi bir gelir, nefsin arzularına uygun itibar ve iltifat,dokunulmazlıkla kazanılan kibirli bir statü, yönetim kademelerinde söz sahibliği ve kısa dönemde elde edilen yüksek düzeyde emekli aylığı, herkese verilmeyen sosyal ve sağlık hakları ile hizmetlerinden faydalanma gibi özel ve haksız ayrıcalıkların sağlandığı, fakat asla Allah'ın hükmüne uygunluğunun sorgulanmadığı, aksine birçok menfaatlerin elde edildiği, salih amelin ise ötelendiği sosyal bir sınıfa sahib olmanın Allah rızası neresindedir.? Bilen ve gören varsa söylesin.!!
 

189-  Acziyet İçinde Bakan Gözlerin Önüne Eğilmesinin Vakti Gelmedi mi.? Yeryüzünde İfsad Çıkaran Müstekbirlerin Hiç bir Şeye Sahip Olmadıklarını Bilin.! "O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?"- Mulk Suresi:3-
 

Ahmet Tombak 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Kalb'den, Dil'e, -16-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 86.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Hayatı İman'ladır..Akletmeyen Aklı Taşıyan Kafa Vücuduna Hammallık Yapmıştır..!


HİKMET/HADİS
İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) buyurmuşlardır: "Kim üzerinde Muhammed (aleyhissalatü vesselam)'in mührü bulunan sahifeyi görmek isterse şu ayetleri okusun: "De ki: "Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. -sizin ve onların rızkını veren biziz- Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır. Yetim malına, ergenlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın; ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kimseye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuz vakit -akraba bile olsa- sözünüzde adil olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır" (En'am 151-153)." Tirmizi, Tefsir, En'am, (3072)


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,