Haber Detayı
25 Ocak 2019 - Cuma 05:00 Bu haber 600 kez okundu
 
Rahmân Suresi (1 ila 78. Ayetler)
 
 
KUR´AN MEALİ Haberi


1- Er Rahmân ; Rahmân...
Rahmân:
-En güzel isimlerin sahibi olan Allah...
-Hesap günününde yegâne sahibi olan tek ilah..
-Tüm kulların sığınabileceği, imdat bekleyebilecegi, medet umabilecegi, kulluk sunabilecegi yegâne Güc..
-Merhâmeti,mağfireti: Affetmesi; Gadabına: Gazabına: Öfkesine, ceza kesmesine daima galib olan, üstün olan merhâmetli Rabb...
-Kulları doğruya, hidayete sevkeden ve hidayet yolunu, cennet yolunu gösteren Rabb...
-Vaadi mutlak olan: Sözü mutlaka vukû bulacak, gercekleşecek olan Rabb..
-Kullara süre veren, Metâlanma süresi veren; Azap gelmeden önce ikaza uyma süresi veren..
-Kulluk ahdini, akdini kullara bildirmiş olan...
-Doğmayan ve doğurulmayan Rabb.. Baba-Anne-Cocuk gibi kullara mahsus edinimlerden, yetilerden,soy-sop-neseb gibi eksikliklerden münezzeh olan Rabb...
-Alâk Kanununu: Alâka Kanununu: Sevgi Kanununu yürürlükte tutan Rabb.. Sevgiyi, merhâmeti insanlara indiren, öğreten Rabb..
-Kendisini hiç cbir şey kuşatamayan,saramayan,kaldıramayan, cevreleyemeyen ve akla ve hâyale gelen - gelmeyen her şeyden daha büyük, daha ulu , daha yüce olup bizatihi kendisinin tüm varlığı kuşattığını deklere eden, bildiren Rabb...
-Kendisini Arş'da dahil akla ve hayâle gelen - gelmeyen hersey dahil hiçbir gücün taşıyamayacagı, kaldıramayacagı yüce güc.. Varık aleminin hepsinin tek egemen, tek hükümran, tek hakim gücü olan Rabb...
-Vahyin sahibi olan Rabb...
-Hoş sözlerden hoşlanan,beğenen ve bunu ödüllendiren Rabb...
-Gaybı da; Görünmeyenide görünenide gayet iyi bilen...
-Her şeyi bir ölçüyle, ahenkle, dengeyle, kanunla yaratan ve anbean: her an yaratmaya devam eden...


2- "Âllâme: Âlim": Üstün Öğretmen "Kur'ân"...
Kur'ân:
- Kur'an Alternatifsiz Yegane Zikir Kaynağınız..
-Okunan. Okuntu. Bildirge. Gelişim.
-Tertîlen : Yavaş yavaş, tertip tertip, kısım kısım Okuma-Öğrenme-okunan Kavrama-Gelişim Kitabı..
-Bir ayetini diğer bir ayetle yaklaştırarak anlatan, tefsir eden: Kümeler Halinde Dizayn Edilip-Kısım Kısım Anlatım Sunan: "Kümeler Yığını" Halinde:Birbirini tasdik edip bütüncül okunacak olan:"Karineler Bütünü".....
-Açıklanan Toplu Anayasa: Toplu kanunlar.
-Namus bütünlüğü"!
-Hayat kılavuzu bilgileri-Detayları-incelikleri barındıran..Hikmet-Fıkh-Fehm- ve Hüküm: Ahkâm sahibi olup, Evrensel Zaman'lara hitap eden ve eskimeyecek , tam belgeler bütünü..
-Kur'andan: Okunan Kitapdan hikmetle çıkarılan, görerek idrak ile çıkarılan Hükümler Bütünü!
-"El-Hâkim": En hayırlı karar verecek ilahi mucize : Hâkem -Yapmak istediğiniz şeylere ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle eskimez cevaplar sunan ittiba merkezi.. Ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından Muhkem: Eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir Kitab...
-Hükmü göklere mahpus olmayan ve yeryüzünüde yönetmeye en büyük liyakat sahibi olan Kur'an...Hikmet verdiklerinin ve ona dilediği şeylerden öğrettiklerinin ilmiyle, Kur’ân’ın ifadesine vukufiyetiyle, meseleleri anlamayı, isabetli kararı, Furkanı ve çözümü, olayları değerlendirme kabiliyetini, aklı, fehmi, sorumluluğu öğreten Sünnetullah-Fıtrat kanunu...
-Kavrama, ilim, gereği gibi Rabbi tenzihe yönelten üstün iradeyi-takva-kuşanma bilinci! Şeriati Garra: Hayat Kılavuzu Ahkâmlar bütünü olan: Nurlu Şeriat Sistemi Bütünlüğü...


3- İnsanı: Unutkan varlığı Biz Hâlkettik: Yarattık, yeniden oluşturup ölçülendirdik, biçimlendirdik, programladık, şekillendirdik!!


4- Âllâme: Âlim: Üstün Öğretmen "Kur´ân"; Ona: İnsana : Unutkan kullara Beyân edildi : Açıklanan, yol gösteren, gerceği anlatan, hayata ve gerceğe kılavuzlayan yol olarak öğretildi, gösterildi! Ona: İnsana: Unutkan kullara; duygu ve düşüncelerini ifade edebilme iradesi, yeteneği verildi...


5- Şems ve Kamer : Güneş ve Ay; bir hesap üzre, bir takvim üzre yörüngelerinde işlevlerini, görevlerini sürdürüp giderler...


6- Ve Necm : Yıldızlar... Ve Şecere : Tutkuyla kök salan Ağaclar...Yıldızlar ve Ağaclarda "Secde ederler"...
Yıldızlar ve Ağaclarda "Sâcid Kullardır";
Sâcid Kul : Secde eden, boyun egen : Derin bir hayranlık ve saygıyla eğilenlerden, onun hizmetcisi memur olmaktan, Rabbin ihtişamlı örnek eseri icin emre musahhar, emre amade olup görevli kullardan olmaya, insanlar icin hizmetli kullar olmaya yönelen kullar...Rabbin her emrine boyun eğenler ve emri yerine getiren kullar.....


7- Ve Sema'ya : Gökyüzüne gelince; gökyüzü "Ref" edildi ve gökyüzünede "Mizân" verildi; 
Gökyüzünü "Ref" ettik:
-Gökleri 7 kat olarak üst üste, seviye seviye , derece derece yükselttik!
-Gökleri ayetlerimizle, vahyimizle, donattık...
-Gökleri Meleklerle, Rabbin ordusu ile destekledik...
-7. Gökteki Mescid ile; Kâbe ile, sürekli Rabbini tenzih ve tesbih eden meleklerle, dünyaya görevleri geregi gelen meleklere bir koridor olarak, bir karargäh ve navigâsyon görevi görecek bicimde, kılavuzluk ve harita bilgileri sunacak biçimde dizayn ettik...
-Gökleri yükseltip size ilk gögü korunmuş bir tavan kıldık..
-Gökyüzünde sizler icin hem Rızkınız hemde size vaad olunanlar:söz verilenler vardır...
-Her gök özel emirler üzre, kendisine bildirilen vahiyle görevinde ilerler...
Göklere "Mizân" verilmesi:
-Göklere Mizan'ı: Ölcüyü, teraziyi, tamlama sağlayacak hayat formullerini, denklik ve kontrol mekanizmalarını, hesap üzre yörüngesinde ilerleme yeteneğini, fiziki kanunlara göre dengeli yükselme, genişleme, büyüme, hareket yeteneklerini verdik...


8- Hayır Hayır! Sakın ha sizde size sunulan "Mizân'a" uymayarak hadsizlik üzre olup Tağut kullardan olmayın! 
İnsan'a Sunulan Nizâm:
- O Allah ki; Hak üzre : Hakikat üzre, doğru üzre, orjinal bilgisi üzre, gerçeği getiren orjinal yoluna davet eden Kitabı: Kur'anı ve beraberinde Mizan'ı: Ölcüyü, teraziyi, tamlama sağlayacak hayat formullerini, denklik ve kontrol mekanizmalarını, hesap , muhasebe, akıl, muhakeme yetenegini, idrak, anlama, fehmetme, hikmet, fıkhetme, küresel Norm, sünnet, ortak evrensel doğrular ile ayırdedici dengelerini, adalet bilgisini sizlere Tenzil etti : Sizlere bunun sunumunu, indirilişini, gönderilişini, bildirimini gercekleştirdi. Kitaba ve beraberinde gönderilen Nizâm Bilincine : Norm Bilincine; Kalite; ölçü; malzemeden calmayan Tartı Bilincine ihanet etmeden, yüz çevirmeden bu dengeyi daima her alanda gözetin...
- Kitaba ve Nizama uymamak sonucu sizler bizzat kendiniz Taği olan: Tuğyan eden: Tağut kesilen: Mü'min olamayan ve şüphe içinde olmaya yönelen, haddi aşan, taşkınlık edip azan, azgınlıkar içinde yeryüzünü ifsada yönelen, zan ve iftira dolu azgın insanlardan sakın ha olmayın!
-"Kitab ve Mizan ile"; Kitab ile Ölçülenen hayat ortaya koyamayanlar; hem insaniyetin ve hem de iman edenlerin hukuğuna tecavüzde bulunanlar olurlar, insaniyete ve iman edenlere haksızlıklar yapanlar, haddi aşanlar, zulmedenler, isyankâr ve başkaldırıcı tutumlar sergileyenler olurlar,teröristlik yaparak, eşkiyaya, mafyaya kesen eylemlerle, helâl olmayan şeyleri iman edenlere ve insaniyete dayatmayla, ihtirasla hareket edip sulhü degil savaş yolunu tercih ederek iman edenlere büyüklenenlerden, böbürlenenlerden olurlar, iffetsizlige-kötülüğe iman edenleri davete yönelirler... Allah'a itaat dairesinden iman edenleri çıkarmaya ve kendi batıl sistemlerine, Kitab'dan ve Nizam'dan nasibsiz sistemleri insaniyeti kabule zorlayanlar olurlar...


9- Ve yine Vezne'leri ikâme edin: Vezneye ait damgalarda, vezne defterlerinde, vezne hesaplarında, veznede çeklerde, tahsilatlarda, atm yahut bilgisayarlardaki, internetteki otomotik ödeme sistemlerinde, havalelerde, para alma verme birimlerinde, kasalarda, yazar kasalarda, veresiyeye ait defterlerde.. Özelde birbirinize olan yazarak kayda geçtiğiniz borc-ödeme-hesap bilgilerini... Ödeme yahut birikim sunulan her alanda görevinizi dosdoğru yapın,gasp etmeyin, calmayın! Size sunulan Kıstas'ın : Ana kriterlerin, belirlenen ölçülerin, yasalarla, kanunlarla, norm'larla belirlenen piyasa ölçülerinin dışına sakın çıkmayın! Adaletle görevinizi yaparak sahtekarlardan olmayın! Ve yine; Lâ! Hayır Hayır! Sakın Mizân ayarlarıyla; Ölçülerle oynamayın! Sakın ha hangi işi yapıyor olursanız olun mesleğinizde size sunulan Norm'lara : Ölçülere uymamazlık yapıp kalitesizlige, eksiltmeye, tartıdan, ölçüden, malzemeden çalmaya yönelmeyin! Mizân'ı : Ölçüyü, teraziyi, tamlama sağlayacak hayat formullerini, denklik ve kontrol mekânizmalarını,hesap, muhasebe,akıl,muhakeme yeteneğini, idrak, anlama, fehmetme, hikmet, fıkhetme, küresel Norm, sünnet, ortak evrensel doğrular ile ayırdedici dengelerini, adalet bilgisini; kalite ve doğruluk denklemiyle gözetin, koruyun, ihlâl etmeyin!


10- Ve Arz'a : Yeryüzüne gelince; Arz yere sağlam çivilerle oturtuldu ve "En'âmlar" için: "Enâmiler" için; "Mâhlukat" için: Tüm canlıların hayat sürebilmeleri için hazır hale getirildi..
Enâm Denklemi ile insan:
Sizi Dört Ayaklı En'âm : Dört Ayaklı Mâhluk ile: Canlı ile... Dört çift kromozom ile... "Dört" hücreye dönüşen "Tek" hücrelerle Yapılandırdı! Sonra; sizin hücrenize erkek ve dişi olarak; Hem erkeğe-Hem bayana "Sekiz tane Kromozom" üreme hücresi yükledi! Sonra; sizin üremenizi eşlerin ilişkiye girmeleri sonucunda, bu üreme görevi annelerinize vererek, annelerinizin Batınlarında : Karınlarında yaratma süreci devam etti.. Sonra; "Hâlkedilme" süreciniz: Yaratılış süreciniz an be an sürekli yaratılış olarak orada da devam etti... Annelerinizin karınlarında bu kez "Üç Aşamalı" sizce henüz karanlık olan: Henüz bilimsel olarak bilmediğiniz, ilerde öğreneceğiniz: Bilmediginiz bir Yaratma süreciniz bunu takip etti... 
En'âm ve insanda Üç karanlık sürec içinde yaratma:
"Hücre fazı, Doku fazı,Organ fazı" : "Zigot - Embriyo -Bebek"...
Ve yine insana Musahhar ; Hizmetli En'âmlar; Hayvanlar; Sizler için türlü En'am"lar : Türlü hayvanlar, varlıklar hazırladı.. Öyle ki sizler bunları binek olarak, araç olarak, vasıta olarak ve yine beslenme, giyim, korunma, tarım, yeme, içme gibi çeşitli alanlarda onları tüketmektesiniz, kullanmaktasınız... Ve yine; Hizmetinize sunulan gemilerde böyledir... Gemilerde türlü sevkiyatlar, taşınmalar, ticaretler, rızk aramalar, yolculuklar yaparsınız.. Ve yine Kevniyetteki Bitkisel En'âmlar; Bitkiler, ağaclar, dogadaki tüm bitki ve türleri...


11- Orada sizler için meyveler, yemişler vardır. Ve yine orada meyveleri yanyana, tomurcuk tomurcuk, üst üste yığılmış, salkım salkım dizilmiş, kümelenmiş yüksek yüksek, uzun uzun hurma ağaçlarınıda bitirdik, hazırladık...


12- Ve orada Habbe'leri olan : Meyveye duracak taneleri, tohumları, türlü türlü ürünleri olan, yapraklarla, safiyetle, tertemiz özüyle süslenen güzel  Reyhân'lar : Ruhunuza ve bedeninize hitab edip tad verecek ve rüzgarın cevreye yaydıgı güzel kokusuyla size sunulan rızıklar vardır...


13- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


14-  İnsanı : Unutkan varlığı "Salsâlin" ve "Fahhâr" denklemiyle "Hâlkettik"; Yarattık, yeniden oluşturup ölçülendirdik, biçimlendirdik, programladık, şekillendirdik!
Salsâlin Denklemi:
-Salsâlin : İnorganik halden organik hale dönüşen nemli topraktan...
-Tüm canlıların temel yapısını oluşturan Karbon elementinden; Ateşte pişmiş topraktan..
-Keramos, kiremit, seramik, dağılmayan çamurdan, balçıktan oluşan taşlar..
-Su ile reaksiyon sonucu ve buharlaşma sonucu oluşan ses verme yeteneği...
-Organik bileşikler ile; canlılar tarafından sentezlenen bileşikler ile; Karbon atomu taşıyan moleküller ile..Karbonhidratlar, lipidler, nükleik asitler, yağ, protein, vitamin,enzimler...
-İnorganik bileşikler ile; Canlıların sentezleyemediği ancak dışardan almak zorunda olduğu maddelerle; Su,baz,asit,tuz: Anyonlar, Katyonlar.. Türlü iyonik ve kovalent bileşikler..
-Anorganik bileşikler; canlı organizmaların yapısında bulunan fakat karbon atomu taşımayabilen moleküller...
Fahhâr Denklemi:
-Toprağın ateşte pişmiş hali sonunda ses verme yeteneğine sahip hale gelmesi..
-Çamurun şekil verilmesi sonunda kurutulması, sertleşmesi ve vurulunca ses çıkarmaya başlaması...
-"Sâlsâlin kel-fahhar"; işlenmiş ve pişirilmiş topraktaki ikincil kurutma, bekletme ve son fiziki aşama...
- Ses yeteneğinin insana verilmesi... "Ve insana konuşmayı öğretti"....
-Konuşma sistemi; Fahhâr denklemiyle insana yüklendi...
-Ses gırtlaktan çıkmaz, vücudun tamamen mükemmel bir uyum içinde takım çalışması yapması sonucu ses oluşur.
-Ses; Akciğer–Gırtlak–Ses yolu düzeneğindedir.
-Ses; Tüm bedenin ve ruhun uyum düzeneği üzredir....
-Ses; Hareketli bir enerji sistemidir..
-Ses; Kaynağı, akciğerlere sıkıştırılan havadaki bu potansiyel enerjidir. Basınçlı hava ses tellerinden geçerken dalgalanma yoluyla ses dalgaları şekline girer fakat bu ilk ham sestir... Daha sonra boğaz, ağız ve burun boşluklarında ses son şeklini alarak her insana özgün tonda bir ses olur...
-Ses; Kriminal; Polis.. Ses parmak izi gibi özgün ve ayırıcı bir sistemdir..
-Ses; Dil, damak ve dişlerin destegiyle konuşmaya dönüşüp anlamlı hale gelir..


15- Ve Canne'lere: Cin'lere gelince; Göremediginiz bu varlıkları da "Mâric'i Nâr" denklemiyle "Hâlkettik"; Yarattık, yeniden oluşturup ölçülendirdik, biçimlendirdik, programladık, şekillendirdik!!
Cinlerin "Mâric'i Nâr" denklemiyle Yaratılmaları: 
-Mâric-nâr; Yüksek hareket yeteneğine sahip renkli,dumansız ateş, alev topu, barut... 
-İlk cin bu özel Nâr´dan; Ateşten ve soyu ise, zürriyeti ise Mâric´den: Yalın alevli ateşten yaratılmıştır. İnsan; "Sâlsalin ve Fahhar"; Cin; "Nâr ve Mâric"... 
-İlk insan Adem yaratılma sürecinden sonra nasıl topraktan koptuysa; Cinlerde ilk yaratılmadaki ham madesi dumansız ateşten kopmuştur...Ham madde son hâl değildir!
-Halis alevli ham madde üzre olan cinleri insanlar göremezler fakat onlar sizi görürler.
-Cinler özgün yaratılmış varlıklar olup insana, nebata, hayvanata izâfe edilemez..
-Somut; Madde ve Ruh özellikleri olan ve ibadet etsinler diye yaratılan kullar..
-Mâric-i Nâr; Zehirleyici, ıstırap, İhtilât : Karışma, birbirine girme özelligi olan, gaz yüklü, Semüm : Birbirine karışabilen, elektriksel, serbest, girgif dumansız ateş...
-Cinlerin yakıp öldürücü bir harâretli ateşten yaratılan atası olan İblis: "Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın” dedi.


16-Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


17- Yegâne terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbiniz; Hem iki Meşârık´ın: İki doğunun, hem de iki Mağrib'in: İki Batının Rabbidir! 
İki  Meşârık ; İki Mağrib:
-Cin ve insanlar icin farklı algılanmakta olan dogu ve batı kelimeleri...
-Sünnetullahta; Mevsimsel olarak sürekli farklı yerde doğup farklı yerde batan güneş..
-Güneşle Ay bir araya getirildiği zaman, insan Biz'e döndürüldügünde o gün şöyle söylendiği zaman : "Ah keşke her tür Şeytan ile: Her tür Satanizm ile - Satanistler ile benim aramda iki "Meşârık" farkı kadar bir fark, bir mesafe bir aralık, uzaklık olsaydı da onları hic tanımasaydım, bilmeseydim, onlara hic kulak vermeseydim, kalbimi, fikrimi, beynimi, algılarımı yönetmelerine asla izin vermeseydim.! Ah keşke bunlarla benim aramda "iki Meşârık" kadar: İki doğu kadar, iki şark kadar, bütününü kavramaktan yoksun yahut aciz olduğum o tüm tezat uzak parçalar, bölmeler, cihetler , yönler, parıltılar ve mat'lıklar, Zaman ve Takvimler arası farklar kadar bana uzak olsa idilerde; bunlara bende uzak olsa idimde ah keşke yinede bunlarla yolum kesişmeseydi ne iyi olurdu!"...
-İki doğu ve iki batı; "Dünya ve Ahiret" - "Hayat-Ölüm ve nihâi diriltilme"...


18- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


19- İki denizi birbirleriyle karşılaşarak birbirine kavuşabilsinler diye yola salıvermiştik.. 
Merac'el-Bahreyn : İki denizin buluştuğu yer:
- İki deniz; Basra Körfezi ile Hind Denizi veya Karadenizle Akdeniz veya Akdenizle Hind Denizi gibi birbirine kavuşan denizler...
- Resüllerin cizdigi dünyadan ahirete istikämet bilinci ; Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: "Durup dinlenmeyeceğim; tâ iki denizin birleştiği yere kadar varacağım veya bu yolda senelerce yürüyeceğim..."
- "Bir elime ay ve diğer elime güneş verilse dahi" ; Merec olmadan: Kararsız, ümitsiz ve mütehayyir, yüzcevirici, vazgecici olmadan; yolumdan-davamdan asla geri dönmeyecegim"... Dünyadan Ahirete yolculuk; Allah´a döndürülme bilinci..


20- Lâ! Hayır Hayır! Bu iki deniz birbirleriyle kavuşsalar dahi yine de birbirlerini aşamazlar, kendi sınırlarını geçemezler zira ikisi arasında buna bir Berzâh: Bir set, bir engel konmuştur!


21- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


22- Her ikisinden de inci ve mercan çıkarır...


23- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


24- Ve...Hani somut olarak gördüğün, sanki bir sancak gibi, yüksek dağlar gibi bu denizlerde yol almakta olan, hareket kanunları dairesinde hareketini sürdüren, türlü yollara akıp gitmekte olanlarda yine Biz'imdir! Oysa bunlar öğütlerimizdir diye kullara öğretmiştik, sizleri ´lâm kılmıştık: Akledecek toplumlara yeterli ön bilgiyi sunmuş bilim yolunu göstermiştik ya... Şimdi : Tüm bunlar gibi "Cevâri' de" Allah'ındır ve Allah'ın "Âyet'lerindendir": Allah'ın Belgelerindendir, delillerindendir, alâmetlerindendir, işaretlerindendir, göstergelerindendir, nişânelerindendir, derslerindendir, kanıtlarındandır, ibretlerindendir!!
Allah'ın "Cevâri Ayetleri":
- Uzay teknolojisine dair tüm büyük ilimler...
-Göklerde Cevâri olan : Cevalan eden : Akıp giden, dönmekte olan, yörüngesinde hareketleri olan her tür gezegen...Uzay gemileri...
-Hunüs : Güneşle beraber akan fakat beraber dönüş yapan yıldızlar..
-Kunüs : Güneşle beraber yörüngesine dönen fakat güneşin ışığında , hüzmesinde kendini saklayan yıldızlar..
-Hilal ile ilgili - zaman ile ilgili en üst teknik hesaplamalar ve yöntemleri ögrenme...
-Mecerra : "Kıyamet öncesi sema: gök yarılacaktır" kanunu gereği göklerdeki hassas hareket merkezleri...Arş'a belki atmosferden uzayan bir kara yılanın teri - salyası kendi vücudundan ihrac etmesi gibi bir hortum - tünel - ara tünel vazifeli göklerdeki kara delikler ve buraya ait ileri uzay bilimleri...
-"Güzel sözler Allah´a yükselir".. Bir Ak delik ortamı : Cennete yükselme...
-Cirkinlikler... Ateşe sunulma: Bir kara delik ortamı : Cehennemi seyir...
-Yörüngesinde fiziksel kanunlara tabii olup görevini yapan ve maddeyi yutmakla yahut bir diger noktada biriktirmekle görevli melekeler, gücler...
- Yeryüzünü ve Gökyüzünü sürekli yutan karadeliklerin; günü geldiginde yerlerin ve göklerin yeni bir yaratma ile yeniden yaratılma kanunu geregi : Sünnetullahtaki üst sebep- sonuc - ilkeli denge - ölcülü yok etme ve var etme kanunu.....
- Cuma'da Siyah Nokta: Cem olma gününde : Toplanma gününde : Kıyamet gününde yok edilme sürecinde görevli Kara Delik melaikeleri...
-Ortadan kaybolabilen yahut seyredip yörüngesinde istikrarla giden yahut yuvalarına, yörüngelerine dönen yahut dönmeyen türlü gök varlık alemi...
-Belli bir vakte kadar yörüngesinde normal seyrini sürdürüp sonra görevi gereği süpürücü kanatlar : Kara Delikler üreten gezegenler, yıldızlar...
- Enerji koridorları... Cereyan eden : Akmakta olan en üst uzay teknolojisi ve buradan üretilebilecek her tür caydırıcı,adil silah sevk - ilac - enerji yönetimi....


25- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


26- Külliyen bütün kullar Fani'dir : Sanki büyük çanaklara, büyük havuzlara, büyük kazanlara gömülen sular gibi; Bütün varlık alemi yok olup gidecektir, gömülüp gidecektir, ölüp gidecektir! Tüm kullar fanilik üzredir; Her nefis ölümü tadacaktır..


27- Ve geriye sadece "Zûl Celâli vel ikrâm" sahibi olan : Celâl : Suclulara sunulacak gazab sahibi olan ve İkram sahibi olan : Onurlu kullara sunulacak ödülün sahibi olan Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinin  Bâki'lik üzre olan : Süreklilik ve sonsuzluk, ölümsüzlük üzre olan Vechi : Yüzü, Zatı kalacak! Allah Bâki'dir:Her daim,kesintisiz,sürekli hayat sahibidir...


28- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


29- Semâvatta ve Arzda : Göklerde ve Yeryüzünde bulunan bütün kullar sürekli O ndan her gün bir istekte bulunurlar, dualar ve medetler isterler.. O Allah ki Şe'n Sahibidir: Külliyen, bütünüyle tüm oluşları, emirleri, işleri, direktifleri, komutları,ölcülendirmeleri yöneten ve yaratan yegane güctür! Hiç bir alanda tasarrufunda, yönetiminde, yaratma ve oldurma kanununda veya diger tüm alanlarda dengi, benzeri, ortağı olmayandır! Şan ve Üstünlük O nundur...


30- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


31- Merak etmeyin ey  Sekalân: Sekaleyn topluluğu: Maddede; Mal, mülk, maddiyat, beden, kitle sahibi ve Manada; Kullukla sorumlu olan insan ve cin toplulugu.. Sizler hic merak etmeyin; yakında sizin ikinizinde sorgusu sorulacak, hesabı görülecek, sizinle ilgilenilip meşgul olunulacak, sizlere geregi elbet yakında yapılacak...


32- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


33- Ey cin ve insan toplulukları; Haydi  eğer Semâvatta ve Arzda: Göklerde ve Yeryüzünde  Tenfuz gücünüz: Caydırıcı zorlayıcı bir gücünüz, nüfuzunuz, tesiriniz, kudretiniz, otoriteniz varsa o halde haydi yerlerde ve göklerdeki çaplardan, kenarlardan, katlardan geçiverin! Lâ! Hayır Hayır! Sultan'a sahip olmadıgınız sürece; Vahyin gösterdigi bilgi ve ilim donanıma sahip olmadıgınız sürece böyle bir  Tenfuz gücünüz: Caydırıcı zorlayıcı bir gücünüz, nüfuzunuz, tesiriniz, kudretiniz, otoriteniz asla olmayacak! 
Sultan Ve Tenfuz Gücü:
-Apaçık Kitaba-vahye yaslananlardan olarak...
-Rabb´ini tanıyanlardan-Rabb'ine yaslananlardan olarak...
-Gönderilen Resullerin yolunda yürüyerek....
-Ayetlerle,Kanıtlara,fermanlara,delillerle beslenerek...
-Hüccetleri ögrenerek...
-Güçlü ve saglam delilli bilgilere yaslanarak...
-Hikmetle:Emir-komut-direktifleri anlama kabiliyeti ile hareket yetenegine yönelerek...
-Yerlerde ve Göklerde olan ayetlere iman edip, geregi gibi okuyarak...
-Ayetleri teknik bilgilere ve üretime dökerek...
-Bilim, ilim üretip yerlerde ve göklerde, uzayda en ileri tekniklere varmak ve neticede caydırıcı bilgi, ilim, teknik,nüfus ve nihayet nüfuz etme, yönetme, halife olma otoritesine, gücüne ermek...


34- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


35- Ey insanlar ve Cinler; Böyle nimetleri yalanlamaya devam ederseniz her ikinizinde üzerine "Nâr ile; Ateş ile gelen "Şuvaz Kulumuzu" bir "Azab Mürsel'i" olarak; azab edecek bir Resül olarak sizlere "irsal ederiz"; Sizlerin üzerinize göndeririz, üzerinize salıveririz!
Şuvaz Kulumuz:
-Alevli ateşe dönen üstün silahlar..
-Elektrigi en iyi ileten, en iyi iletken tel olan bakır teller ile kurulan ve yüksek elektrik akımıyla donanan üstün silahlar..
-Hareketli;Kinetik Enerjiye sahip, potansiyel olarakta enerji yüklü olan, mekanik ve ic enerji güdümü olan,ısı ve ışık yayabilme özellikleriyle nükleer ve atomsal formüllere sahip olan, itici ve cekici frekanslara sahip elektrik yüklü olan, kütlesi ve kimyasal reaksiyonu olan, Elektromanyetik dalgalar sacabilen ve Elektromanyetik Işınımlarla sizleri yok edebilecek olan üstün, ileri teknolojik silahlar...
-Cin ve insan ile kıyası mümkün olmayan; Rabb´in ordularından bir bölüm meleklerin öldürücü üstün alevli silahları...
-Bir zalimi diger bir zalimle yok etme kanunu..
Ey insanlar ve Cinler; Böyle nimetleri yalanlamaya devam ederseniz her ikinizinde üzerine "Nâr ile; Ateş ile gelen " Nuhâs Kulumuzu" Azab Mürsel´i olarak; Azab edecek bir Resül olarak sizlere "irsal ederiz"; Sizlerin üzerinize göndeririz, üzerinize salıveririz!
Nuhâs Kulumuz:
-Boğarak, zehirleyerek öldüren duman...
- Meydana gelen patlama veya üretimler sonucu ortaya cıkan elektromanyetik veya parçacıklı radyasyonlarla, serbest nöronlarla, optik veya emr; dalgasal, bilgisayar, radar gibi ve ultraviyole ışınlar ile kendini gösteren; Alfa, beta, gama isimlerle bilinen fakat çıplak gözle görülmeyen ışınlar ile gelen “radyasyonel ölümler”, zehirlenmeler..Gaz salınımı sonucu gelen güzel kokulu,elma kokulu ölümler...
-Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı atmosferler.Metan;Doğalgaz, Propan-Bütan;LPG
-Toksik Zehirleyici Atmosferler- CO;Karbonmonoksit, H2S;Hidrojen Sülfür
-Korozif Atmosferler- Cl2;Klor, Azot Dioksit; NO2, Amonyak;NH3
-Bogucu;Boğulmaya yol açan Atmosferler- N2; Azot, CO2;Karbondioksit
-Dünyada en ufak bir oksijen dengesizligi sonucu olabilecek muhtemel küresel yangın...
-Cin ve insan ile kıyası mümkün olmayan; Rabb´in ordularından bir bölüm meleklerin sahip oldugu radyasyonel, bogarak öldürücü üstün ve sinsi ölüm sunan silahları...
-Bir zalimi diger bir zalimle yok etme kanunu..
Lâ! Hayır! Sizler bu durumda birbirinize "Tenâsür edemeyeceksiniz"!
Tenâsür Etmek: Birbirlerine karşılık olarak şefaat etmek... Birbirinlerini azabdan kurtarıcı kurtaranlar olmak..Birbirinlerini Yardım ve Destek-Sâlat ile kurtarıvermek.. Birbirinlerini karşılıklı yardım-şefaat ile güya "Allah'tan kurtarmak"... Allah´tan kendinizi asla kurtaramayacaksınız! Kurtaracak biride zaten asla olmayacak!


36- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


37- Geri dönülmesi mümkün olmayan, geri çevrilmesi mümkün olmayan, gelmesi engellenemez olup dönüşü kesinlikle olmayan o Kıyametin saati, Kıyamet vakti; Dünyanın son saati geldigi zaman;  Sema: Gökyüzü tutulup catlayacak, yarılacak, paramparca olacak... İşte o zaman sanki kızarıp eriyip giden bir yağ gibi ümitsizce gök kırmızı bir güle dönüşür...Gök kızıla girdi ve gök kızıla cıktı.. "Gök Girdi Kızıl Çıktı!"


38- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


39- Lâ! Hayır Hayır!  Lâ Yus'elu : Adeta sorgulanmaya gerek duyulmayanlar.. Zaten vücud dili : Aza'ları; Simaları "Ben günahkarım; Cehennemliğim" yahut "Ben kulluğunu Allah'a sunan Cennetlik Kulum" diye kendi kendilerine bildirimler, müjdeler, azaplar sunarken; kullara, böyle bir günde; İşte geri dönülmesi mümkün olmayan, geri çevrilmesi mümkün olmayan, gelmesi engellenemez olup dönüşü kesinlikle olmayan o izin gününde, hesap gününde; Lâ; Hayır Hayır!; Unutkan kula; insana ve "Canne'lere" ; Cin kullara; Göremediginiz kullara adeta ekstradan bir soru sormaya dahi gerek kalmayacak.. "Her kul, her nefis o gün kendi kendine bir şahittir, hesap görücüdür"; Vücuttaki organlar, azalar neticeyi kendi kendilerine bildiricidir...


40- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


41- O Gün  Mücrimler Simalarından: Yüzlerinden tanınırlar! Derken sonra bu  Nevâs Olanlar : Yeryüzünde ululuk taslayanlar, sanki manavdaki pazara sürülen en güzel beyaz üzüm gibi dünyada kendini cehaletin ileri geleni, öncüsü, lideri olarak öne sürenler o gün "Nevâsi olurlar" : "Nâsiye olurlar": Alınlarına, kirli yüzlerine dayanan üstün silahlarla durdurulup teslim alınanlar, tutuklananlar olurlar ve yine görevliler ayaklarını baglarlar da; O gün görevli askerlerin, kendilerini teslim alanların ayaklarının altında tepelenirler, çiğnenirler ve onları en sefillere, en aşağılıklara çevirirler, görevliler kendilerini rezil rüsyav ederler, perişan ederler..
Mücrimler:
Cürüm işleyenler, "Mü'min olamayanlar", "Müslüman olamayanlar", suçlu olanlar, dalâlet icerisinde kalanlar, ahmaklık yapanlar, helak ehli olanlar, ebedi cehennem yolunun yolcuları olarak kibirlenenler, büyüklük taslayarak güçsüze,zaafiyet icinde olanlara ilahlık taslayanlar, zaafiyet icindekileri hakir-pis-aşağılık gören aşağılıklar, âyetler hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çeviren zalimler olanlar, salih amel işlemeyi terkedenler, dünya ile aldananlar, Resullerini yok hükmünde sayanlar, umudunu-ümidini kaybedenler, dünyadaki gücünü Rabb´in gücünün önünde kabul ederek dünyevileşenler ve dünyaya tapanlar, kendilerini ve güclerini kendinden bilenler, nimeti kendinden bilenler, Vahyi yalanlamayı kalpleriyle isteyenler, kalbi küfrüyle telef olmuslar, nebîlere ve nebevi yola düşman kesilenler, hidayet yolunu reddedenler, inkâr ve alayı kalplerine kazıyanlar, mal-mülk- evlat ile şımaranlar, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, iyiligi emretmeyenler ve kötülügü nehyetmeyenler, Rabb'den affedilmeyi degil gazabı dileyenler, direk olarak Allah´a tevbe sunmak yerine "Aracılar Aracılığıyla Tevbeye" yönelenler, "Tevbe alma-verme küstahı kesilerek ilahcılık oynayanlar" , şirkleri ile kendi nefislerini ilahlar edinenler, Rabbinin vaadini kerih-adi-yetersiz-basit-uzak görenler, Rabbini yetersiz-eksik-ulaşılamaz görenler, azâbın çabucak gelmesini isteyen aceleciler, Allah'a karşı yalanlar, iftiralar dizenler, Hak yola barikat kesilenler, Deve iğne deliğinden nasil ki geçemezse böyle bir misalle kendilerine cennetin ve güzel haberlerin yasak oldugu nankörler, suclular güruhuna kendini dahil edenler, hilekâr olanlar - sahtekar olanlar - bireysel ve sistemsel tugyanlar üretip; tugyanlara taguti yöneticiler olanlar, cehenneme susayanlar, ateşi isteyenler, kelepçelerle - zincirlerle cehenneme baglanacak olanlar...


42- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


43- İşte bu "Cehennem"; İşte bu alevli ateş yurdu bu yakalanan, tutuklanan "Mücrimlerin" yurdudur..
Mücrimler:
Cürüm işleyenler, "Mü´min olamayanlar", "Müslüman olamayanlar", suçlu olanlar, dalâlet icerisinde kalanlar, ahmaklık yapanlar, helak ehli olanlar, ebedi cehennem yolunun yolcuları olarak kibirlenenler, büyüklük taslayarak güçsüze,zaafiyet icinde olanlara ilahlık taslayanlar, zaafiyet icindekileri hakir-pis-aşağılık gören aşağılıklar, âyetler hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çeviren zalimler olanlar, salih amel işlemeyi terkedenler, dünya ile aldananlar, Resullerini yok hükmünde sayanlar, umudunu-ümidini kaybedenler, dünyadaki gücünü Rabb´in gücünün önünde kabul ederek dünyevileşenler ve dünyaya tapanlar, kendilerini ve güclerini kendinden bilenler, nimeti kendinden bilenler, Vahyi yalanlamayı kalpleriyle isteyenler, kalbi küfrüyle telef olmuslar, nebîlere ve nebevi yola düşman kesilenler, hidayet yolunu reddedenler, inkâr ve alayı kalplerine kazıyanlar, mal-mülk- evlat ile şımaranlar, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, iyiligi emretmeyenler ve kötülügü nehyetmeyenler, Rabb'den affedilmeyi degil gazabı dileyenler, direk olarak Allah´a tevbe sunmak yerine "Aracılar Aracılığıyla Tevbeye" yönelenler, "Tevbe alma-verme küstahı kesilerek ilahcılık oynayanlar" , şirkleri ile kendi nefislerini ilahlar edinenler, Rabbinin vaadini kerih-adi-yetersiz-basit-uzak görenler, Rabbini yetersiz-eksik-ulaşılamaz görenler, azâbın çabucak gelmesini isteyen aceleciler, Allah'a karşı yalanlar, iftiralar dizenler, Hak yola barikat kesilenler, Deve iğne deliğinden nasil ki geçemezse böyle bir misalle kendilerine cennetin ve güzel haberlerin yasak oldugu nankörler, suclular güruhuna kendini dahil edenler, hilekâr olanlar - sahtekar olanlar - bireysel ve sistemsel tugyanlar üretip; tugyanlara taguti yöneticiler olanlar, cehenneme susayanlar, ateşi isteyenler, kelepçelerle - zincirlerle cehenneme baglanacak olanlar...


44- Onlar orada; Cehennem icerisindeki alevlerin icinde ve gırtlaklarından, bogazlarından indiremedikleri kaynayan irinli sular arasında öylece dönüp dolaşırlar...


45- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


46- Ve yine her kim de Yegâne terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinin Makamında;Rabbinin huzurunda hesap verme bilinciyle hayat sürerse;  Hâfe Kullardan: Rabbine saygı duyup boyun egen kullardan, ahdine sadakat sunup hainlerden olmayan kullardan, ahiret gününe iman sorumluluguyla gizli yahut âleni , hevâ - nefsi yahut toplumsal hatalardan kendini ve toplumu uzak tutmaya yönelen kullardan, tehdid edildigi bu ahiret gününden korkup geregini yapan kullardan olursa; Her kim Rabbin huzuruna bunu hayata geciren kullardan olarak gelirse; işte böyle kaliteli kullara "iki tane Cennet" verilir!


47- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


48- Üstelik her ikiside  Efnân Denklemi üzredir : Fen üzredir : Fenni olarak en üstün bitkilerle, her tür sanatsal değeri olan ağaçlarla, tabii estetik dengelerle, çeşitli güzelliklerin yan yana gelmesiyle dizayn edilmiştir..


49- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


50- Üstelik her ikisinde de yine akıp durmakta olan iki pınar vardır...


51- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


52- Üstelik her iki cennette de Külliyen: Tamamen her tür meyveden "zevc zevc" : çift çift, kat kat meyveler, yemişler vardır orada..


53- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


54- Ham maddesi: ic kesimleri ipekten olan döşeklere yaslanırlar, otururlar, keyif sürerler ve her iki cennetin kendilerine saklayıp ikrâm etmek istediği bu meyvelerde kendilerine cok yakındır...


55- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


56- Onlara: İnsanlara: Unutkan varlıklara ve Canne'lere : Cin'lere: İnsanın göremedigi varlıklara ; Orada: İnsanlara ve cinlere sunulan cennetlerde; bakışlarını kendilerine Kasretmiş: Gözlerini dar kalıp sadece onlara özgüleyip üzerlerine hapsetmiş olan, Hasretmiş olan : Saklanmış, korunmuş, tertemiz güzel gözlerin bakışları vardır... Üstelikte hepsi aynı yaştadır...Lâ! Hayır Hayır! Kesinlikle ama kesinlikle onlara orada cennetlerinde sunulacak bu eşler; daha önceden: insanlar ve cinler kendi dünyalarındaki hayat serüveninde hayat sürerken birleştikleri,evlendikleri eşlerden olmayacaklar! Hiç bir insan ve cinin daha önce kendi dünyasında görmedigi, bilmedigi, dokunmadıgı,sanki sedefinde, kabuğunda, çekirdeğinde saklı tutulan, muhafaza edilen hazineler gibi saklanan; berrak yumurtalara, cevherlere benzeyen tertemiz eşler burada kendilerine sunulacak! Ne insanlar ne de cinler cennetlerinde önceki hayatta; Kendi dünyalarındaki hayat serüvenlerinde hic görmedikleri, bilmedikleri, dokunmadıkları eşlere burada kendi cennetlerinde sahip olacaklar! Hem insanlara kendi cennetlerinde ve hem de Cinlere kendi cennetlerinde böyle tertemiz eşler verilecek...


57- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


58- Öyle ki; sanki onlar bir yakut gibidirler.. Sanki onlar bir mercan gibidirler..


59- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


60- İhsan edenlere kesilecek ceza olarak: verilecek ödül olarak ihsan harici ne var"? İhsan sahibi olanlara; Musinlere ; Yegâne terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbin İndinden: Katından, nezdinden diledikleri şeyler vardır! "Muhsinler"e kesilen ceza budur! Muhsin'lere : Güzel davrananlara, aktif olarak iyilik yapanlara, ihsan edenlere, iyiliğin elçisi olanlara keseceğimiz ceza işte böyledir.. Bu ise ancak ve ancak: Mükâfaatlandırmadan, ödüllendirmeden, güzel bir ecirden baska birsey olmayacak!


61- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


62- Ve yine bu "iki cennetten" başka yine "iki cennet" daha vardır...


63- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


64- Üstelik yemyeşildirler!


65- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


66- Üstelik her ikisindede sürekli olarak gürül gürül akıp durmakta olan iki pınar vardır...


67- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


68- Üstelik yine her ikisindede meyveler, yemişler, hurmalar, narlar vardır...


69- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


70- Üstelik yine her ikisindede onlara hayırlar, faydalanmalar ve türlü güzellikler, iyilikler, ihsanlar, ikramlar vardır.


71-Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


72- Üstelik yine her ikisinde; İnsanlara: Unutkan varlıklara ve  Canne'lere: Cin'lere: insanın göremedigi varlıklara; Orada: İnsanlara ve Cin'lere sunulan cennetlerde; Konaklarda oturup bakışlarını kendilerine Kasretmiş Huri'ler : Gözlerini dar kalıp sadece onlara özgüleyip üzerlerine hapsetmiş olan, Hasretmiş olan: Saklanmış, korunmuş, tertemiz güzel gözlerin bakışları vardır... Üstelikte hepsi aynı yaştadır... Ve yine onları Huri'lerle: Büyük, iri ve siyah gözlü görevlilerle: Gözünün beyazı bembeyaz olan, dokunulmamış, tertemiz , kaliteli, onurlu, güzel ve yakışıklı olan karşı - anti - tezat cinslerden hizmetlileri onlara eşleştirerek destekledik....
Fıtrat Üzre Gelen Huri Ödülü: 
"Dünyada imtihan sürecinde Erkek Fıtrata Kadınlar nefsin şiddetle arzuladığı şeyler olarak süslü gösterildi. Kadın Fıtratına erkekler gibi şiddetle gecerli olmayan bu kod erkeklere yüklendi... Dünyada imtihanda kendini bundan koruyan erkeklere, imtihanda nefsine ve genetik arzulara maglub olmayan, zinaya ve zulme yönelmeyen, gözlerini häramdan koruyan erkeklere ahirette verilecek imtihanda kazanma bedeli... Ve orada herkes mutludur, erkek veya bayan sunulan tüm ikramlardan tam olarak mutlu ve memnundur.. Cennet her iki cinse sadece mutluluk konağıdır, mutsuzluk orada hic bir gerekceyle yoktur... Cennetlik kullar diledikleri ne varsa orada sahip olacaklardır..


73- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


74- Lâ! Hayır Hayır! Kesinlikle ama kesinlikle onlara orada cennetlerinde sunulacak bu eşler daha önceden: insanlar ve cinler kendi dünyalarındaki hayat serüveninde hayat sürerken birleştikleri, evlendikleri eşlerden olmayacaklar! Hic bir insan ve cinin daha önce kendi dünyasında görmedigi, bilmedigi, dokunmadıgı sanki Sedefinde: Kabugunda, cekirdeginde saklı tutulan, muhafaza edilen hazineler gibi saklanan berrak yumurtalara, cevherlere benzeyen tertemiz eşler burada kendilerine sunulacak! Ne insanlar ne de cinler cennetlerinde önceki hayatta; dünyada hic görmedikleri, bilmedikleri, dokunmadıkları eşlerede burada kendi cennetlerinde sahip olacaklar! Hem insanlara kendi cennetlerinde ve hem de Cinlere kendi cennetlerinde böyle tertemiz eşlerde verilecek...


75- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


76- Ham maddesi, ic kesimleri ipekten olan, Ref edilmiş : Yükseltilmiş yataklara, yeşil yastıklara, en kaliteli, en iyi, en güzel harika döşeklere yaslanırlar, otururlar, orada keyif sürerler...


77- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


78- Senin Yegâne terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinin "Zûl Celâli vel İkrâm" ismi; Celal: Suclulara sunulacak "gazab sahibi" olan ve "İkram" sahibi olan; Onurlu kullara sunulacak ödülün sahibi olan bu ismi, bu özelligi öyle Mübarektir, öyle özeldir ve öyle Yücedir ki....
 

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Rahmân, Suresi, (1, ila, 78., Ayetler),
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Vakıa Suresi 1 ila 96. Ayetler
Kamer Suresi (1 İla 55.Ayetler)
Necm Suresi (40 ila 62. Ayetler)
Necm Suresi (1 ila 39. Ayetler)
Tûr Suresi 1 ila 49. Ayetler
Zariyat Suresi (1 ila 60. Ayetler)
Kâf Suresi (1 ila 45. Ayetler)
Hucurat Suresi (12 ila 18. Ayetler)
Hucurat Suresi (1 ila 11. Ayetler)
Fetih Suresi (18 ila 29. Ayetler)
Fetih Suresi (1 ila 17. Ayetler)
Muhammed Suresi (17 ila 38. Ayetler)
Muhammed Suresi (1 ila 16.Ayetler)
Ahkâf Suresi (14 ila 35. Ayetler)
Ahkâf Suresi (1 ila 13. Ayetler)
Câsiye Suresi (24 ila 37. Ayetler)
Câsiye Suresi (10 ila 23. Ayetler)
Câsiye Suresi (1 ila 9. Ayetler)
Duhân Suresi ( 39 ila 59. Ayetler)
Duhân Suresi ( 13 ila 38. Ayetler)
Duhân Suresi (1 ila 12. Ayetler)
Zuhruf Suresi (51 ila 89. Ayetler)
Zuhruf Suresi (26 ila 50. Ayetler)
Zuhruf Suresi (1 ila 25. Ayetler)
Şûrâ Suresi (38 ila 53. Ayetler)
Şûrâ Suresi (18 ila 37. Ayetler)
Şûrâ Suresi (1 ila 17. Ayetler)
Fussilet Suresi (45 ila 54. Ayetler)
Fussilet Suresi (22 ila 44. Ayetler)
Fussilet Suresi (1 ila 21. Ayetler)
Mü'min Suresi (57 ila 85. Ayetler)
Mü'min Suresi (33 ila 56. Ayetler)
Mü'min Suresi (1 ila 32. Ayetler)
Zümer Suresi (61 ila 75. Ayetler)
Zümer Suresi (37 ila 60.Ayetler)
Zümer Suresi (23 ila 36. Ayetler)
Zümer Suresi (1 ila 22. Ayetler)
Sad Suresi (41 ila 88. Ayetler)
Sad Suresi (1 ila 40. Ayetler)
Saffat Suresi (123 ila 182. Ayetler)
Saffat Suresi (75 ila 122. Ayetler)
Saffat Suresi (29 ila 74. Ayetler)
Saffat Suresi (1 ila 28. Ayetler)
Yasin Suresi
Fatır Suresi
Sebe Suresi
Ahzab Suresi (45 ila 73. Ayetler)
Ahzab Suresi (26 ila 44. Ayetler)
Ahzab Suresi (1 ila 25. Ayetler)
Secde Suresi
Lokman Suresi
Rum Suresi
Ankebût Sûresi
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Bizler kendi egolarımızın pirim yapması için mücadele ederken, dışımızdaki tüm müsteşrikler ittifak etmiş ayrımsız bizi vuruyor...Senin söylediğin doğru, benim dediğim doğru tartışmaları ve kutuplaşmaları devam ettikce vurulmaya devam edeceğiz...


HİKMET/HADİS
Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: "Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin." Resulullah, bazı mal çeşitlerini bu suretle saymaya devam etti. Öyle ki, bizden hiç kimsenin (yol sırasında) herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşüncesine vardık." {Müslim, Lukata 18, (1728); Ebu Davud, Zekat 32, (1663). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,